pps GRONDIGE AANPAK BODEMPLAGEN

Home > Projecten > PPS Grondige aanpak bodemplagen

Projectperiode 2022 tot en met 2025

Logo GAB

Het streven naar een verduurzamingsslag richting kringlooplandbouw betekent minder en gerichtere inzet van pesticiden, meer groenbemesterteelt en minder intensieve grondbewerking om daarmee CO2 vast te leggen en het bodemleven te verbeteren. Deze maatregelen werken echter populatieopbouw van een aantal bodemplagen in de hand zoals ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Deze zijn gerelateerd aan bodemkwaliteit, of aan landhuur en -ruil met veehouders voor akkerbouw- en bollenteelt. Een toekomstbestendige aanpak van deze bodemplagen vraagt om nieuwe plaagbeheersingsconcepten. Over veel bodemplagen is onvoldoende kwantitatieve, recente en lokaal (Nederland) relevante informatie beschikbaar; een grondige inhaalslag is nodig, om de toekomstbestendige plaagbeheersingsconcepten gestalte te geven.

onderdelen waaraan wordt gewerkt

Het project wordt gedragen door BO Akkerbouw, KAVB, vanuit de advisering Agrifirm, Holland Fyto, Van Iperen en Crop Solutions, en ketenpartijen Cosun, VAVI (aardappelverwerkers) en NAO (aardappelketen).

Er wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

  1. een zo adequaat mogelijke kennis van de situatie in een teeltperceel – welke bodemplagen zijn aanwezig, in welke aantallen en onder welke omstandigheden overschrijden deze aantallen een schadedrempel.
  2. een toolbox met maatregelen die een populatie bodemplagen boven een schadedrempel kunnen beheersen tot onder deze drempel.
  3. Voor elk van deze hoofdbestanddelen is een goede kennis van biologie, fenologie en gedrag van de bodemplagen noodzakelijk.

De drie hoofdcomponenten komen samen in de telerspraktijk. In het project vindt doorlopende verbinding met de praktijk plaats; ervaringen van en ideeën vanuit telers worden in onderzoeksplannen opgenomen en in het onderzoek beproefde bouwstenen worden ingepast in de aanpak in de praktijk.

 

Dit project wordt mede uitgevoerd door Vertify met Wageningen U&R en IRS Vertify gaat hiervoor vooral aan de slag met het ontwikkelen van een toolbox van maatrelen; de rol van Wageningen UR is om de goede aangrijpingspunten voor die tools te onderscheiden, en om percelen te karakteriseren op de kans op schade, waardoor een teler handvatten krijgt om de juiste tools op het goede moment in te kunnen zetten

De gezamenlijke inspanning van IRS, Vertify en Wageningen UR maakt samen dat over enkele jaren telers veel meer dan nu weten wat er op hun percelen gebeurt en daar dan ook op een doeltreffende manier mee om kunnen gaan.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Mager Projectleider Bodem.

Op de projectpagina’s van Wageningen University & Research en BO Akkerbouw zijn (tussentijdse) resultaten te vinden.

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agri & Food. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld

Afbeelding partners

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.