Semitransparante zonnepanelen in het kasdek

Home > Projecten > Semitransparante zonnepanelen in kasdek

De aanleiding

Een kas biedt de mogelijkheid om zonnepanelen in het kasdek te installeren. In het rapport “Semi-transparante PV voor kassen” is geconcludeerd dat semi-transparante PV-cellen boven glastuinbouwgewassen alleen kans maken als de gewassen schaduwminnend zijn, en als de hoeveelheid licht die aan het gewas wordt onttrokken, stuurbaar is. Echter, de uitgangspunten in het bovenvermelde rapport komen niet meer overeen met de huidige danwel met de toekomstige verwachtingen als gevolg van gewijzigde energiekosten, nieuwe inzichten in lichtopbrengsten, vigerende beleidskaders etc. Deze trends bieden mogelijk economisch gezien financieel haalbare perspectieven voor semi-transparante PV in een kasdek. Om een goed afgewogen oordeel te kunnen vellen over dit nieuwe perspectief, ontbreekt echter een voldoende nauwkeurig vastgestelde businesscase op basis van actuele uitgangspunten en benodigde diepgang in de uitwerking.

Doelstelling

Doelstelling van het uitgevoerde onderzoek is om de businesscase van semitrransparante PV in het kasdek opnieuw te berekenen en te herbeoordelen op basis van:
1) zorgvuldige vastgestelde energiescenario’s inclusief beprijzing conform Klimaat & Energieverkenning 2022 en 2023 (verder te noemen KEV 2022 en KEV 2023).
2) updates wat betreft ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom.
3) geactualiseerde gewasgroeimodellen met adequate aannames wat betreft lichtopbrengst c.q. lichtverspreiding.

BEoogde impact

Een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek is dat het realiseren van de
semitransparante PV-installatie uiterlijk ultimo 2026 zal plaatsvinden en dat de
productie van zonne-PV-stroom uit deze installatie start in het begin van 2027.

Beoogde aanpak

Om de businesscase van semitransparante PV in kasdek op te stellen zijn de volgende
onderzoeksactiviteiten verricht:
- Vaststelling van energieprijsscenario’s opgesteld aan de hand van de Klimaat-& Energieverkenningen (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL);
- Analyse van trends in zonnepaneeltechnologie middels Expert-opinions;
- Simulatie van gewasgroei van een drietal gewassen, te weten komkommer, anthurium en gerbera bij verschillende transparanties van de zonnepanelen in het kasdek aan de hand van het KASPRO4 simulation mode en actuele gewasgroeimodellen voor de genoemde gewassen;
- Vaststelling van de businesscases bij de toepassing van zonne-PV voor de gewassen komkommer, anthurium en gerbera bij verschillende %bedekkingen Zonne-PV in het kasdek. Hierbij worden aan de hand van berekende te verwachten saldo’s en marges voor de genoemde marges en PV-bedekkingen de terugverdientijden berekend van de ingeschatte investeringen in het zonne-PV systeem. Hierbij worden een drietal prijsscenario’s gebruikt voor het inkopen danwel terugleveren van elektriciteit.

Contactpersonen

Wil je meer weten over ons dit project? Neem dan contact op met deze contactpersonen.

Pieter Vlaar pasfoto

Pieter Vlaar

06-82 11 89 56

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.