Projecten

Home > Over Vertify > Wat doen we? > Projecten

Belangrijke thema’s in het onderzoek van Vertify zijn plantgezondheid, digitalisering en precisietechnieken, teeltsystemen en waterkwaliteit en -kwantiteit. Vertify doet niet alleen veel onderzoek voor opdrachtgevers, meer en meer initieert Vertify zelf grotere onderzoeksprogramma’s, al dan niet ondersteund door subsidie van bijvoorbeeld het ministerie van LNV.

In deze programma’s wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, andere instituten en met wetenschappers van diverse universiteiten. Er worden oplossingen ontwikkeld bestaande uit bouwstenen zoals innovatieve teeltsystemen, groene gewasbeschermingsmiddelen en precisietechnieken waar de teler morgen en overmorgen zijn opbrengst verantwoord mee veilig kan stellen. Daar ligt tenslotte een stevige uitdaging, gezien de ambities zoals die omschreven staan in de Nederlandse Toekomstvisie Gewasbescherming 2030; in 2030 is de landbouw circulair en zijn planten en teeltsystemen dusdanig robuust dat ingrijpen met chemische gewasbescherming beduidend minder nodig gaat zijn. Frans Timmermans doet daar in het kader van een klimaatneutraal Europa in 2050 in zijn Farm to Fork strategie nog een schepje bovenop en stelt dat de landbouw in 2030 50% minder chemische gewasbescherming en 20% minder meststoffen gebruikt en voor 25% biologisch is.

Kortom, de teler zal over een kleine 10 jaar het spel anders moeten spelen en ziekten en plagen deels anders te lijf moeten gaan dan ie vandaag doet. Precies dát is de visie van Vertify; voorloper zijn in de vergroening van de landbouw en oplossingen te ontwikkelen die telers door deze transitie heen helpen.

Projectmanagement

Vertify kan in innovatietrajecten ondersteunen door een projectleider of projectmanager aan te stellen die verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van een project. Een projectleider coördineert de projectmedewerkers en stuurt aan op het beoogde resultaat van het project, het projectmanagement. Anderzijds kan een projectmanager als secretaris van de projectgroep werken door zaken schriftelijk vast te leggen of de projectplanning te doen.

Subsidies

Overheden en belangenorganisaties hebben budget beschikbaar voor innovaties in land- en tuinbouw. Vertify kan als intermediair ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast kan Vertify het subsidietraject na goedkeuring begeleiden met projectleiding, administratie en rapportage.

Een projectidee komt in aanmerking voor subsidie als het past binnen de prioriteiten in het beleid van de subsidiegever. Het project moet een innovatieve ontwikkeling betreffen. Naast innovatie zijn samenwerken en duurzaamheid voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De innovatiemissies van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal kunnen als leidraad worden genomen om te bepalen of uw idee subsidiewaardig is. De missies zijn samengevat:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordee, oceanen en binnenwateren.
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100

Vertify heeft ruimschoots ervaring met innovatieregelingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bijvoorbeeld de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) met de instrumenten kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Daarnaast EFRO subsidies of bijdrages van provincies, gemeenten en projectfondsen. Ook is Vertify betrokken bij Europese projecten mogelijk gemaakt met Europese regelingen als INTERREG of Horizon2020.