mooie resultaten met Matricaria op water

In december is de proef met Matricaria op een drijvend teeltsysteem afrond. Hierin is de teelt op verse voedingsoplossingen vergeleken met de teelt op voedingsoplossingen waarop eerder al 5 proeven met Matricaria hadden plaatsgevonden. Hier waren eerder succesvolle resultaten mee behaald waardoor introductie in de praktijk heeft plaatsgevonden op het bedrijf Van Egmond Matricaria. Lees hier de ervaringen van dit bedrijf.

Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met water en meststoffen èn de emissie tot een minimum te beperken, is langdurig hergebruik van voedingsoplossingen vereist. Doel van deze proef was vast te stellen of het hergebruik invloed heeft op de gewasontwikkeling en productie.

De proef is in 4 herhalingen uitgevoerd. Beide typen voedingsoplossingen werden op dezelfde wijze behandeld: er werd continu gecirculeerd en belucht en niet ontsmet.

Al kort na het planten ontstonden op het oog verschillen: de planten op de gebruikte voedingsoplossingen waren lichter van kleur en bleven ook wat korter dan de planten op de nieuwe voedingsoplossingen. Analyses van de voedingsoplossingen brachten duidelijk verschillen aan het licht ten aanzien van de concentratie mangaan in de voedingsoplossingen. Na correctie van  het mangaantekort in de gebruikte voedingsoplossingen, kleurde het gewas snel bij en was de verdere groei goed. Echter, het in de beginfase ontstane lengteverschil bleek ook bij de oogst nog aanwezig te zijn. Ten aanzien van het takgewicht en de uniformiteit waren de verschillen tussen de takken van de gebruikte en nieuwe voedingsoplossingen niet significant. In beide objecten was de uitval verwaarloosbaar.

Er zijn dus sterke aanwijzingen dat Matricaria probleemloos langdurig op dezelfde voedingsoplossing kan worden geteeld. Vanwege de verschillen in mangaanconcentratie en het effect op het gewas bij het begin van de proef, is het bewijs echter nog niet waterdicht en vereist de ontwikkeling van de concentratie van mangaan in de voedingsoplossingen dan ook meer aandacht. In reactie op de snelle daling van de mangaanconcentratie is in het verdere verloop van de proef intensiever bemonsterd dan gebruikelijk. Telkens weer bleek dat ondanks het consequent naar rato bijmesten van mangaan, de concentraties in de gebruikte voedingsoplossingen significant lager lagen dan in de nieuwe voedingsoplossingen.

Opvallend is dat ondanks dat de mangaanconcentraties in de gebruikte oplossingen gemiddeld duidelijk lager lag dan in de nieuwe voedingsoplossingen, werden er in de gewasmonsters geen significante verschillen gevonden.

De vervolgproef is intussen opgestart.

Meer nieuws

Documentaire serie deel IV; Terugblik op de voortgang in project ‘digital farming’

In deze vierde en afsluitende aflevering in onze documentaire serie over precisiespuiten blikken we terug op de voortgang die in...

Update project Bollen@Bodem&Aaltjes: integraal aangepakt

Voor een duurzamere bollenteelt, is niet alleen gezond uitgangsmateriaal nodig, maar ook een gezonde bodem. Daarvoor is integraal bodembeheer essentieel,...

Eerste exemplaar boek Plant Empowerment uitgereikt

Tijdens het event ‘Impact van efficiënt telen’ werd het eerste exemplaar van het boek Plant Empowerment overhandigd aan projectleider glastuinbouw...