Sectorbrede registratie knelpunten gewasbescherming bloembollenteelt

De bloembollensector zet zich vanuit het sectorplatform Bloembollen en de vereniging Agrodis al jaren in om knelpunten op het gebied van gewasbescherming op te lossen door een effectief middelen- en maatregelenpakket beschikbaar te houden. Tegelijkertijd wordt er al tijden gewerkt aan duurzame alternatieve werkwijzen en middelen om bij een verminderd pakket toch aan gewasbescherming te kunnen doen. We doen dat door het stimuleren van maatregelen uit Integrated Crop Management  (zoals bijvoorbeeld weerbare teelt, laagrisicomiddelen, ander bodembeheer, mechanische bestrijding etc.) en vanuit de onderzoeken en projecten in de actielijnen van de Visie Vitale Teelt 2030.

Sinds dit voorjaar werkt de gehele keten aan een knelpuntanalyse voor de bloembollensector. Er wordt centraal een lijst met alle voor de bloembollenteelt  relevante knelpunten opgesteld en bijgehouden. Een sectorbrede werkgroep deelt ieder knelpunt op basis van een aantal criteria in op relevantie voor de sector. Daarbij wordt gekeken naar gevolg en risico voor de sector.

Per knelpunt wordt een expertgroep samengesteld waarin diverse specialisten uit verschillende organisaties samen met telers/kwekers/broeiers/handelsbedrijven een strategie voor korte en lange termijn oplossingen opstellen. Met die oplossingen gaan de diverse organisaties binnen de bloembollensector aan de slag. Indien zinvol wordt daarbij ook de samenwerking met aanverwante sectoren gezocht.  Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de lobby richting onder andere fabrikanten en overheden.

Heeft u als teler, handelsbedrijf, adviseur of specialist een knelpunt ervaren dat nog niet op de deze lijst staat, dan kunt u het knelpunt samen met een eventueel een suggestie voor een oplossing doorgeven aan de betreffende productgroep of melden bij uw teeltadviseur die het knelpunt dan zal aanmelden. Via dit formulier kunt u het knelpunt ook zelf rechtstreeks aanmelden.

Heeft u vragen over de knelpunten, dan kunt u contact opnemen met de KAVB Coördinator Effectief Middelen Pakket Bloembollen (CEMP), Peter Smits via smits@kavb.nl of belt u hem via 06-30104846.

Dank voor uw bijdrage namens de partners van het Sectorplatform Bloembollen & de vereniging Agrodis, belangenbehartiger van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector.

Meer nieuws

Grote belangstelling op Open Dag Bolbehandeling 2023

Op woensdag 13 september vond de Open Dag Bolbehandeling 2023 plaats.

Toekomst akkerbouwgewassen besproken tijdens Open Dag Akkerbouw

Op donderdagavond 13 juli vond bij loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf de Open Dag Akkerbouw plaats.

Biostimulanten van bol tot in de bodem uitgezocht

Het doel van het project is het mogelijke effect meten van biostimulanten op de vitaliteit van de tulp en de...