Sectorbrede registratie knelpunten gewasbescherming bloembollenteelt

De bloembollensector zet zich vanuit het sectorplatform Bloembollen en de vereniging Agrodis al jaren in om knelpunten op het gebied van gewasbescherming op te lossen door een effectief middelen- en maatregelenpakket beschikbaar te houden. Tegelijkertijd wordt er al tijden gewerkt aan duurzame alternatieve werkwijzen en middelen om bij een verminderd pakket toch aan gewasbescherming te kunnen doen. We doen dat door het stimuleren van maatregelen uit Integrated Crop Management  (zoals bijvoorbeeld weerbare teelt, laagrisicomiddelen, ander bodembeheer, mechanische bestrijding etc.) en vanuit de onderzoeken en projecten in de actielijnen van de Visie Vitale Teelt 2030.

Sinds dit voorjaar werkt de gehele keten aan een knelpuntanalyse voor de bloembollensector. Er wordt centraal een lijst met alle voor de bloembollenteelt  relevante knelpunten opgesteld en bijgehouden. Een sectorbrede werkgroep deelt ieder knelpunt op basis van een aantal criteria in op relevantie voor de sector. Daarbij wordt gekeken naar gevolg en risico voor de sector.

Per knelpunt wordt een expertgroep samengesteld waarin diverse specialisten uit verschillende organisaties samen met telers/kwekers/broeiers/handelsbedrijven een strategie voor korte en lange termijn oplossingen opstellen. Met die oplossingen gaan de diverse organisaties binnen de bloembollensector aan de slag. Indien zinvol wordt daarbij ook de samenwerking met aanverwante sectoren gezocht.  Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de lobby richting onder andere fabrikanten en overheden.

Heeft u als teler, handelsbedrijf, adviseur of specialist een knelpunt ervaren dat nog niet op de deze lijst staat, dan kunt u het knelpunt samen met een eventueel een suggestie voor een oplossing doorgeven aan de betreffende productgroep of melden bij uw teeltadviseur die het knelpunt dan zal aanmelden. Via dit formulier kunt u het knelpunt ook zelf rechtstreeks aanmelden.

Heeft u vragen over de knelpunten, dan kunt u contact opnemen met de KAVB Coördinator Effectief Middelen Pakket Bloembollen (CEMP), Peter Smits via smits@kavb.nl of belt u hem via 06-30104846.

Dank voor uw bijdrage namens de partners van het Sectorplatform Bloembollen & de vereniging Agrodis, belangenbehartiger van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...