PPS Duurzame beheersing onkruiden

Home > Projecten > PPS Duurzame beheersing onkruiden
Projectperiode 2020 tot en met 2023

Het doel van het project is het verminderen van de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen op duurzame wijze de onkruiddruk te verlagen en de druk van onkruiden beter te beheersen. Dit is belangrijk aangezien er in de toekomst als gevolg van ongewenste emissies naar het milieu, politiek maatschappelijke druk én uitdagingen in de registraties van herbiciden minder chemische herbiciden beschikbaar zullen zijn.

Doelstelling

De onkruidbestrijding van morgen en overmorgen ziet er anders uit dan die van vandaag. Deze PPS is bedoeld om oplossingen te realiseren die passen in de onkruidbestrijding van vandaag, morgen en overmorgen. Binnen dit project is de vervanging van glyfosaat een belangrijk subdoel, gezien de huidige sectorbrede afhankelijkheid van glyfosaat enerzijds en de onzekere toekomst van deze werkzame stof anderzijds.

Hoe gaan we dat doen?

Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten en gewassen. De activiteiten zijn verdeeld in een aantal werkpakketten:

  1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing. Denk aan vetzuren of geconcentreerde meststoffen. Denk ook aan onkruidbestrijding in een NKG teelt systeem (niet kerende grondbewerking).
  2. Toepassing van Mulch strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Denk bij mulch of compost aan het aanbrengen van een voor onkruid verstikkende laag of aan ‘onderplanten’. Denk bij mechanisch aan innovatieve schoffeltechnieken.
  3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten. Denk daarbij aan scantechnieken die helpen om de nieuwe generatie groene herbiciden qua timing en dosering gerichter en effectiever toe te passen
  4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA. Deze techniek is erop gebaseerd dat DNA dat vrijkomt bij de afbraak van planten groeiremming kan veroorzaken bij dezelfde planten. Onkruid met onkruid bestrijden dus.

Er wordt gewerkt in de volgende gewassen;

  • Akkerbouw: Suikerbieten, aardappelen
  • Bloembollen: tulp, lelie
  • Glastuinbouw: lelie, cymbidium
  • Melkveehouderij; graslandvernieuwing.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Roskam, Marketing & Innovatie Manager.

Logobalk TKI onkruid